A ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler, Anlamları ve Okunuşları

A ile Başlayan En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler, Anlamları ve Okunuşları

Kelime haznemizi genişlettikçe, İngilizce konuşma seviyemiz de doğru orantılı olarak gelişme gösterecektir. Her gün yeni kelimeler öğrenmek ve bunları okunuşlarıyla beraber çalışarak ezberlemek, çok daha akıcı konuşmanızı sağlayacak. Bu sebeple, gündelik hayatta sıkça kullanılan İngilizce kelimeleri öğrenmek, anlamlarını bilmek, okunuşlarını ezberlemek çok önemlidir. Telaffuz yönünden kendinizi geliştirirken de, İngilizce kelimeleri dinlemek ve daha sonrasında sesli tekrar etmek öğreniminizi kolaylaştıracak ve İngilizcenizi daha sağlam temeller üzerine oturtmanızı sağlayacaktır.

İngilizcenizi ücretsiz olarak videolar ile geliştirmek için Engly uygulamasını hemen indirin;

Engly Android İndir.              Engly İos İndir

 

 

Bu yazımızda sizin için sıklıkla kullanılan İngilizce kelimelerin okunuşlarını, Türkçe anlamlarıyla beraber derledik. Ayrıca, telaffuzunuza yardımcı olması açısından da dinleyerek öğrenebileceğiniz örnek video içerikler koyduk. Kendiniz için günlük program belirleyerek sıklıkla kullanılan İngilizce kelimeleri ve anlamlarını kolaylıkla öğrenebilirsiniz ve okunuşlarını yüksek sesle tekrar ederek ezberinizi kuvvetlendirebilirsiniz. İyi okumalar!

İngilizce’de En Çok Kullanılan Kelimeler

İngilizce Kelime Türkçe Anlamı Okunuşu
a bir e
able yapabilen ey-bıl
about hakkında a-bavt
above üstünde a-bauv
across karşısında ek-ros
actually aslında ek-çu-ı-li
add eklemek ed
addition ek olarak e-di-şın
afraid korkmuş ef-reyd
after sonra af-tır
again yeniden, yine a-gen
against karşısında e-geynst
age yaş eyc
ago önce e-go
agreed anlaşıldı, kararlaştırıldı eg-riid
ahead önünde a-hed
air hava e-yır
all hepsi ol
allow izin vermek e-lav
almost neredeyse ol-most
alone yalnız e-lon
along boyunca e-long
already zaten ol-re-di
also ayrıca ol-so
although rağmen ol-do
always her zaman ol-veys
am gece 12 ile gündüz 12 arası saat dilimi em
among arasında e-mong
an bir tek en
and ve end
angle açı en-gıl
animal hayvan e-ni-mıl
another diğer e-na-dır
answer cevap en-sır
any herhangi e-ni
anything hiçbir şey e-ni-ting
appear gözükmek a-pi-ır
are olmak fiili ar
around etraf e-raund
as iken ez
ask sormak esk
assess değer biçmek a-ses
assessment değerlendirme a-ses-mınt
asset varlık a-set
assignment atama, görevlendirme e-sayn-mınt
attend katılmak a-tend
attention ilgi, özen, dikkat a-ten-şın
attract cezbetmek et-rekt
attribute bağlamak, atfetmek, dayandırmak et-ri-büt
authority otorite, yetki o-to-ri-ti
available müsait, mevcut, uygun a-vey-lı-bıl
average ortalama e-vi-rıc
at -de, -da et
away uzak a-vey
be olmak fiili bi
beautiful güzel bi-tı-ful
belief inanç bi-lıif
cause sebep, neden kooz
certain belli sör-tın
chance şans çens
change değişmek, değişim çeync
clear açık, net kı-li-ır
common ortak ka-mın
comparison karşılaştırma kom-pe-ri-sın
condition durum, şart kon-di-şın
connection iletişim, bağlantı ko-nek-şın
copy kopya, kopyalamak ko-pi
decision karar di-si-jın
degree derece dig-rii
desire arzu,, istek di-za-yır
development geliştirme di-va-lop-mınt
different farklı dif-fı-rınt
do yapmak du
education eğitim e-cu-key-şın
end son end
event etkinlik i-veny
example örnek eg-zem-pıl
existence varoluş eg-zis-tıns
experience deneyim eks-pi-ri-ıns
fact gerçek, hakikat fekt
fear korku fi-ır
feeling his fi-ı-ling
fiction kurgu fik-şın
force güç fors
form biçim, şekil form
free özgür, ücretsiz fı-ri
general genel ce-nı-rıl
get almak, elde etmek get
give vermek giv
good iyi gud
government devlet ga-vırn-mınt
happy mutlu he-pi
have sahip olmak hev
history tarih his-tı-ri
idea fikir ay-di-a
important önemli im-por-tınt
interest ilgi in-tı-rest
knowledge bilgi nov-lıc
law yasa lov
let izin vermek let
level seviye le-vıl
living yaşamak li-ving
love aşk, sevgi lav
make yapmak meyk
material malzeme ma-te-ri-yıl
measure ölçmek me-jır
mind akıl maynd
motion hareket mo-şın
name isim neym
nation ulus ney-şın
natural doğal ne-çı-rıl
necessary gerekli ne-se-sı-ri
normal normal nor-mıl
number sayı nam-bır
observation gözlem ob-zör-vey-şın
order düzen or-dır
organization organizasyon or-ga-ni-zey-şın
part bölüm part
place yer pı-leys
please lütfen, memnun etmek pı-liiz
possible mümkün pa-sı-bıl
power güç pa-vır
probable olası pu-ro-bı-bıl
property mülk pı-ro-pır-ti
purpose amaç pör-pız
quality kalite ku-a-li-ti
question soru ku-es-çın
reason neden ri-zın
relation ilişki ri-ley-şın
representative temsilci re-pı-ri-zen-ta-tiv
respect saygı ris-pekt
responsible sorumlu ris-pan-sı-bıl
right doğru, hak rayt
same aynı seym
say söylemek sey
science bilim say-ıns
see görmek sii
seem görünmek, gözükmek siim
sense duyu sens
sign işaret sayn
simple basit sim-pıl
society toplum so-sa-yi-ti
sort tür, çeşit sort
special özel si-pe-şıl
substance madde sabs-tıns
thing şey, nesne ting
thought düşünce toğt
true doğru tu-ru
use kullanmak yuz
way yön vey
wise akıllı vayz
work iş, çalışmak vörk
word kelime vörd

Yorumlar kapalıdır